Over Tom

Vanaf 2016 zit ik in de gemeenteraad van Groningen. Eerst als woordvoerder mobiliteit en na de verkiezingen in 2018 kwam daar ook wonen bij. Sinds 2020 ben ik fractievoorzitter van ons vijfkoppige team.

Mijn belangrijkste speerpunt is duurzame verstedelijking. De belangrijkste beleidsterreinen daarbinnen zijn wonen, mobiliteit, ruimtelijke ordening en energie. We moeten de groei van de stad goed accommoderen. In eerste instantie vanuit mobiliteit, met meer ruimte voor fiets en OV. Daarop aansluitend volgen goede ruimtelijke ordening en een toegankelijke woningmarkt. Dat laatste vraagt een hele stevige inzet voor het starters- en middensegment, want de huidige situatie is alarmerend. Het laatste onderdeel van mijn portefeuille is de herinrichting van de binnenstad. Wij gaan voor meer publieke ruimte, minder gemotoriseerd verkeer, meer groen, ruimte voor ondernemers en het koesteren van ons bruisende en internationale karakter.

Het raadswerk is een intensieve maar prachtige nevenfunctie. Daarnaast werk ik voor de Coalitie Wadden Natuurlijk als secretaris en heb de directeuren van de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Landschap Noord Holland, lt Fryske Gea, Het Groninger Landschap en Stichting WAD als directe opdrachtgevers. Ik faciliteer en coördineer op strategisch niveau de externe belangenbehartiging van de coalitie richting o.a. ministeries, provincies, gemeenten en haven- en visserijsector.

Ik woon in De Held en heb een passie voor Italië, koffie, natuur en met name fietsen. Ik ben wegkapitein bij de fietscommunity van Spaak Groningen en trap gemiddeld zo’n 7.500 kilometer per jaar weg.

Volg me op:
LinkedIn | Twitter | Instagram