Scooters van het fietspad

De gemeenteraad heeft in ruime meerderheid uitgesproken dat fietsers, voetgangers en scooters zoveel mogelijk gescheiden moeten worden. D66-raadslid Tom Rustebiel diende de motie in en daarin wordt het college opgeroepen om zonering in de binnenstad en scootervrije fietspaden te onderzoeken. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van D66, PvdA en GroenLinks voor schone lucht en veilige fietspaden  in vervulling.

Tom is ontzettend blij met de bijna raadsbrede steun. ‘Samen met PvdA en GroenLinks stelden we schriftelijke vragen, kwamen er rondvragen en dienden we moties in rond dit onderwerp. We zijn er letterlijk al jaren mee bezig. Vorige week heeft Den Haag gemeenten de vrijheid gegeven ook scooters met een blauw kenteken te verplaatsen naar de rijbaan. Dat gaat het college nu verkennen. Maar ook een andere maatregel waar wij ons met de andere twee partijen al jaren hard voor maken, zonering in de binnenstad, wordt nu serieus onderzocht.’

Fijnstof

De discussie kwam in een stroomversnelling naar aanleiding van GGD-onderzoek, waaruit bleek dat scooters 20 tot 2.700 keer meer fijnstof uitstoten dan een bestelbus. Tom: ‘Volgens alle experts is de gezondheid van de Stadjer en zeker de fietser in gevaar. En wie al een longaandoening heeft, kan er bijna zeker zijn van dat hij extra klachten krijgt door fijnstof. Daar komt nog eens bij dat de scooters in de drukste fietsstad van Nederland ook voor andere problematiek en veiligheidsissues zorgen.’

GGD, Politie, Scooterbelang, BOVAG, RAI, Gemeente Amsterdam en Fietsersbond lieten in een expertmeeting van de Groningse raad vorige maand al hun licht schijnen over de situatie. Tom: ‘We hebben als raad een erg zorgvuldig pad bewandeld in aanloop naar dit besluit. Onze fracties kregen ook steeds meer de wind in de zeilen door alle landelijke aandacht en steun uit vooral de medische hoek voor deze beslissing, die er ook gewoon echt moest komen.’

Motie scootervrije binnenstad en fietspaden

De scooter met het blauwe kenteken is uniek in Europa en is primair ontstaan als reactie op de fietsinfrastructuur, die in Nederland naar internationale standaard zijn weerga niet kent. Tom: ‘We kregen ook steeds vaker het gevoel dat we al die nieuwe fietspaden mede voor de scooter aan het aanleggen waren. Ik wil naast PvdA en GroenLinks ook de mede-indieners van de motie 100% Groningen, ChristenUnie, Stadspartij, Student en Stad en Partij voor de Dieren net als alle andere betrokken ontzettend danken!’

In de motie roept de gemeenteraad het college op de twee sporen van zonering en scooter op de rijbaan te onderzoeken, rekening houdende met verkeersveiligheid voor alle partijen, maar ook duidelijkheid en redelijkheid. Tom: ‘Ik hoop dat in het voorjaar terugkomt waarna we een definitief besluit kunnen nemen.’

Bescherming Waddenzee

Dinsdag werd het nieuwe coalitieakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd door D66, VVD, CDA en ChristenUnie. Dit akkoord moet de basis gaan vormen voor het regeringsbeleid van de komende vier jaar. In het akkoord staat het voornemen één beheerautoriteit voor de Waddenzee in te stellen. Deze wens stond op initiatief van D66 Groningen en Friesland ook in het verkiezingsprogramma van D66.

Tom Rustebiel, raadslid in Groningen, is erg blij met het voornemen in het coalitieakkoord: “D66 heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de kwetsbare kust- en onderwaternatuur, onder andere met de initiatiefnota Leve de zee en de online actie #prachtduinen. Ook is de partij tegen delfstoffenwinning in het Waddengebied. Waar het ontbrak was eenduidig natuurbeheer,  zowel qua planvorming als organisatie. Het is mooi dat er nu één beheerautoriteit wordt ingesteld.”

Van amendement naar beleid
Het amendement van Tom werd door vele D66-leden van de afdeling Groningen gesteund en mede-ingediend. Het landelijk congres van D66 nam de wijziging in de tekst over, waardoor het streven naar eenduidig en beter natuurbeheer van de Wadden opgenomen werd in het verkiezingsprogramma van D66. En nu is het zelfs terecht gekomen in het coalitieakkoord, waardoor het landelijk beleid gaat worden.

“Goed nieuws voor de Waddenzee natuurlijk. Maar ook mooi dat een amendement dat we tijdens een vergadering in een klein zaaltje in Groningen hebben besproken en ingediend, nu beleid wordt op het Binnenhof. Daar ben ik best trots op.“ glundert Tom. Ook op de Friese vergadering in Leeuwarden werd een soortgelijk amendement aangenomen. Daarnaast haalde het amendement van toenmalig regiovoorzitter en nu kamerlid Antje Diertens over een opkoopregeling bij mijnbouwschade het akkoord, nadat het Groningse ‘Eerste Kamerlid Henk Pijlman er al succesvol een motie over indiende.

Betere toekomst
Leden van D66 worden op allerlei manieren actief betrokken bij het vormgeven van beleid. Zo organiseert D66 Groningen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van november 2018 een reeks dialoogavonden over het nieuwe verkiezingsprogramma. Maar ook als niet-lid kun je meedenken in de verschillende platforms binnen de afdeling.

Herinrichting Binnenstad

De gemeenteraad stelde een aantal concrete plannen voor de herinrichting van de binnenstad vast. D66-raadslid Tom Rustebiel is enthousiast: ‘Groningen krijgt een groenere en ruimere binnenstad, met ruimte voor initiatieven van Stadjers.’

Tijdens zijn pleidooi in de raad haalde Tom het verkeerscirculatieplan aan. ‘Dat bestond vorige week precies veertig jaar. De manier waarop het is ingevoerd was niet fraai, maar visionair was het zeker. Vele steden volgden Groningen. Met het voorbeeld wilde ik aantonen hoe duurzaam goede plannen voor de binnenstad zijn. Die zijn er namelijk niet alleen voor nu, maar ook voor de volgende generatie. En zo moeten we ook naar de investeringen kijken.’

Ontmoeten
Na debat stelde de raad de lopende plannen van het uitvoeringsprogramma vast, waarvoor het college de complimenten kreeg als het gaat om het betrekken van Stadjers. De raad beslist later over de resterende plannen, die doorlopen tot in 2025 en een investering van zo’n 40 miljoen vragen. D66 hield woensdag een pleidooi voor het niet volledig invullen van de ruimte. Tom: ‘Je ziet bijvoorbeeld aan de trappen bij het oude Groninger Museum of die van het VVV-kantoor dat Stadjers vanzelf bezit nemen van de ruimte. Dat hoeft de gemeente niet dicht te regelen.’

Groen
Tom: ‘Het programma op hoofdlijnen laat zich omschrijven als meer groen en meer verblijfsruimte, maar minder verkeer en dus ook minder uitstoot. Dat kan D66 natuurlijk alleen maar toejuichen, ook omdat klimaatadaptatie juist in een stenen omgeving van belang is. Groningen krijgt een centrum waarin meerdere pleintjes gaan ontstaan. Sommige kunnen straks gebruikt worden voor terras, anderen moeten wat ons betreft een meer vrijblijvende functie krijgen. Wij zijn erg benieuwd naar de vervolgplannen, maar de onderliggende principes onderschrijven we van harte.’

Sociale ruimte
D66 is al langere tijd bezig om juist vanwege de schaarse ruimte er flexibeler mee om te gaan, om daar vervolgens inwoners en ondernemers meer regie over te geven. Denk aan pleidooien over leefstraten, minder parkeren aan de Diepenring of parkeerplaatsterrassen. Tom: ‘Het grote economische belang van onze binnenstad voor de hele regio is bekend, maar de sociale functie van ruimte wordt weleens onderschat. Stadjers hebben behoefte aan fysieke ontmoetingsplekken. Dat geldt voor winkelcentra zoals de Van Lenneplaan, maar ook voor de binnenstad. D66 blijft zich hard maken om sociale en fysieke functies te combineren.’

Meer groen in Stad

Vandaag besprak de gemeenteraad de visie voor een klimaatadaptieve gemeente. D66 vroeg via een motie om meer natuur, meer parken, groene daken, groene gevels en meer waterpartijen om de stad klimaatbestendig te maken. D66-raadslid Tom Rustebiel is dolblij met de uitwerking van zijn motie. ‘Alles wat we vroegen gaat gebeuren! Groningen wordt groener en klimaatbestendig. Van De Hoogte tot en met Corpus en van Hoogkerk tot en met Lewenborg: hier gaat iedereen van profiteren.’

D66 hield het pleidooi vorig jaar in april en diende de motie in. Vervolgens zette Tom het pleidooi in oktober kracht bij door te stellen dat Groningen koploper moet worden op het gebied van klimaatadaptatie. ‘Het VN-instituut voor klimaatadaptatie komt naar Groningen. Daar moeten we niet alleen trots op zijn, maar we moeten het ook aangrijpen om zelf de allerhoogste ambitie na te streven. Dat past perfect bij onze pleidooien over duurzaamheid in zijn algemeenheid, waar we juist in deze provincie de noodzaak daarvan letterlijk voelen.’

Bekijk hier het raadsvoorstel.

Diepenring wordt boulevard

Het Schuitendiep krijgt een mooie boulevard, ruimte voor recreatie én meer groen. Dat is de uitwerking van de D66-motie ‘Diepenring autovrij’ die de raad deze week besprak. Raadslid Tom Rustebiel, indiener van de motie, is zeer tevreden. ‘We zien dat de potentie van onze mooie grachtengordel zo veel beter benut wordt!’ 

Tom: ‘Onze grachten worden beter beleefbaar. De nieuwe ruimte geeft Stadjers en bezoekers meer adem en lucht. Het is belangrijk dat een stad plek heeft om ongedwongen te relaxen of een boekje te lezen. Dit sluit mooi aan op de nieuwe pleinen die de westelijke binnenstad krijgt.’

De motie ondersteunt de herinrichting van de binnenstad, waar meer verblijfsruimte voor recreatie en groen één van de kernpunten is. Tom: ‘Toen de plannen van de binnenstad gepresenteerd werden, zat een transformatie van de Diepenring er niet in. Via de motie nu gelukkig wel. D66 wil een ongedeelde binnenstad, van Westerhaven tot aan het Schuitendiep. En een groenere binnenstad, ook vanwege klimaatverandering.’

Tom: ‘In de meeste steden heeft het water een centrale plek in de stad, denk aan Utrecht, Delft of Amsterdam. Hier benutten we onze prachtige gracht vooral als parkeerplaats. Ik weet zeker, dat als de auto’s eenmaal geweken zijn, we net zo vreemd tegen kadeparkeren aankijken als nu tegen de parkeerplaats die de Vismarkt ooit was.’

De geschrapte parkeerplaatsen maken verlaagde kades bij Schuitendiep en Kattendiep mogelijk. In de motie riep D66 het college op zich vooral op het bezoekersparkeren te richten, omdat er voldoende parkeergarages zijn. Het college werkt oplossingen voor bewonersparkeerplekken verder uit, deze bespreekt de raad later.

Onderdeel van het besproken plan zijn ook een nieuwe Kattenbrug en 30km-zones op de Diepenring. In het vervolg van de herinrichting van de binnenstad hoopt Tom dat de Noorderhaven ook mee wordt genomen in het autovrij maken. ‘Dit is misschien wel de mooiste plek van de binnenstad. Als daar een paar parkeerplekken veranderen in verblijfsruimte, zou dat geweldig zijn voor Groningen. Zo verbinden we ook het Noorderplantsoen beter met het centrum.’