Raad steunt D66 in stevige ambities voor het middensegment

D66-raadslid Tom Rustebiel kreeg een raadsmeerderheid in zijn pleidooi om duidelijke en stevige doelstellingen voor het middensegment te maken. “Op dit moment komt 70% van de huizen in het hogere segment terecht. Dat is geen antwoord op de grote problemen waar de middenklasse tegenaan loopt.”

Groningen heeft al een tijdje de krapste woningmarkt van Nederland. “Het college geeft aan te geloven in doorstroming. Maar wie teveel verdient voor sociale huur en geen eigen bezit heeft, stroomt niet door. Zeker niet omdat de gemeente groeit qua inwonersaantal.“ Bouwen voor een inclusieve stad is voor D66 een belangrijk onderdeel van het coalitieakkoord, zodat er aanbod blijft voor alle Groningers die een woning willen kopen. Rustebiel: Blijven doorbouwen in de verhouding 30-70 ondermijnt de inclusiviteit op lange termijn en heeft grote gevolgen voor sociale structuren in onze gemeente. Maar het gaat niet alleen om een andere verdeling, maar een netto toename in alle segmenten.“

In de onderhandelingen met projectontwikkelaars zou de gemeente daarom meer moeten sturen op een betaalbare verkoopprijs bij de ontwikkeling van nieuwbouwplannen. We stellen veel eisen aan ontwikkelaars, maar een behapbare verkoopprijs lijkt vooral een uitkomst. We vragen het college al langer om concrete ambities voor het middensegment, maar in het meerjarenprogramma wonen dat we woensdag bespreken kunnen we ze niet terugvinden. Dat moet in de woonvisie, die we voor de zomer vast willen stellen, een stuk beter.“

Daarnaast vraagt Rustebiel zich af waarom grotere plannen, zoals De Held3, blijven hangen. Vorig jaar voor de zomer vroegen we het college het bestemmingsplan aan te passen aan de uitgangspunten van het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden hebben al een stapel ideeën klaarliggen en gaan graag met de gemeente aan de slag. We zien teveel gezinnen vertrekken en die zouden hier goed kunnen wonen.“

Initiatiefvoorstel speelplekken in de binnenstad

D66 wil dat er in de Groningse binnenstad voorzieningen voor kinderen komen. Dat bepleit D66-raadslid Tom Rustebiel op zijn initiatief met CDA, GL en PvdA. Hij dient het voorstel, waar lang met veel partijen aan gewerkt is, volgende maand in. ‘We willen dat de binnenstad voor iedereen is, laten we dan ook ruimte maken voor kinderen.’

Tom: ‘Waar vroeger kopen centraal stond, wordt nu beleving steeds belangrijker. We zetten daarop in met meer voetgangerszones, meer groen en minder verkeer. We bedienen veel mensen met een combinatie van mooie winkels, fijne horeca en een sterk cultuuraanbod, maar kinderen komen nauwelijks aan bod.’

De Hanzehogeschool sloot aan om het idee vorm te geven. Studenten van de opleiding Built Environment van de Hanzehogeschool zijn aan de slag gegaan met het ontwerpen van nieuwe speelplekken in de binnenstad. Samen met GroenLinks, PvdA en CDA hebben we aan de Groningers gevraagd mee te denken over hoe de stad leuker gemaakt kan worden voor de kinderen. De studenten hebben met die ideeën speelplekken bedacht.

In november op Let’s Gro hielden de vier partijen samen met Jimmy’s, UpToUs en kinderopvangorganisatie SKSG een sessie waar kinderen mee mochten ontwerpen. Ook die ideeën zijn in het voorstel verwerkt.

Artikel Dagblad van het Noorden:

Item OOGTV:

 

 

 

Diepenring wordt boulevard

Het Schuitendiep krijgt een mooie boulevard, ruimte voor recreatie én meer groen. Dat is de uitwerking van de D66-motie ‘Diepenring autovrij’ die de raad deze week besprak. Raadslid Tom Rustebiel, indiener van de motie, is zeer tevreden. ‘We zien dat de potentie van onze mooie grachtengordel zo veel beter benut wordt!’ 

Tom: ‘Onze grachten worden beter beleefbaar. De nieuwe ruimte geeft Stadjers en bezoekers meer adem en lucht. Het is belangrijk dat een stad plek heeft om ongedwongen te relaxen of een boekje te lezen. Dit sluit mooi aan op de nieuwe pleinen die de westelijke binnenstad krijgt.’

De motie ondersteunt de herinrichting van de binnenstad, waar meer verblijfsruimte voor recreatie en groen één van de kernpunten is. Tom: ‘Toen de plannen van de binnenstad gepresenteerd werden, zat een transformatie van de Diepenring er niet in. Via de motie nu gelukkig wel. D66 wil een ongedeelde binnenstad, van Westerhaven tot aan het Schuitendiep. En een groenere binnenstad, ook vanwege klimaatverandering.’

Tom: ‘In de meeste steden heeft het water een centrale plek in de stad, denk aan Utrecht, Delft of Amsterdam. Hier benutten we onze prachtige gracht vooral als parkeerplaats. Ik weet zeker, dat als de auto’s eenmaal geweken zijn, we net zo vreemd tegen kadeparkeren aankijken als nu tegen de parkeerplaats die de Vismarkt ooit was.’

De geschrapte parkeerplaatsen maken verlaagde kades bij Schuitendiep en Kattendiep mogelijk. In de motie riep D66 het college op zich vooral op het bezoekersparkeren te richten, omdat er voldoende parkeergarages zijn. Het college werkt oplossingen voor bewonersparkeerplekken verder uit, deze bespreekt de raad later.

Onderdeel van het besproken plan zijn ook een nieuwe Kattenbrug en 30km-zones op de Diepenring. In het vervolg van de herinrichting van de binnenstad hoopt Tom dat de Noorderhaven ook mee wordt genomen in het autovrij maken. ‘Dit is misschien wel de mooiste plek van de binnenstad. Als daar een paar parkeerplekken veranderen in verblijfsruimte, zou dat geweldig zijn voor Groningen. Zo verbinden we ook het Noorderplantsoen beter met het centrum.’

D66 en VVD willen parkeerplaatsterrassen in de zomer

D66 en de VVD vragen het college of parkeerplaatsen tijdelijk benut kunnen worden voor terrassen. In Groningen lopen terrassen snel vol in de zomer, terwijl parkeerplekken soms leeg blijven. D66 en de VVD zien een mooie kans om deze ruimte wel te benutten met flexibele parkeerplaatsterrassen.

D66-raadslid Tom Rustebiel: ‘We zien dat bewoners al regie over hun straat pakken en bijvoorbeeld kiezen voor groen en speelruimte. Laten we ondernemers diezelfde ruimte geven. In Rotterdam en Den Haag hebben ze deze regeling al. Het zorgt voor een bruisende stad met meer ruimte om te recreëren.’

VVD-fractievoorzitter Sabine Koebrugge: ‘Natuurlijk moeten we goed kijken naar draagvlak en parkeerdruk. Stadjers moeten hun auto nog wel kwijt kunnen. Maar als de ruimte er is dan zouden meer terrassen onze stad goed doen. Ze zorgen voor reuring en levendigheid in Groningen.’
Ruimte geven aan de stad

D66 pleit al langer voor slimmer, duurzamer en flexibeler omgaan met ruimte. Tom :‘Daarom dienden we de motie Diepenring autovrij ook in, omdat het een plek kan zijn voor beleving met bijvoorbeeld ook daar terrassen. En naar aanleiding van de mede door D66 ingediende motie over leefstraten maken bewoners hun straat groener en veiliger.’

D66 wil fietsroute vernoemen naar Bauke Mollema

De D66-fracties in Zuidhorn, Groningen en Provinciale Staten stellen voor om de Fietsroute Plus tussen Zuidhorn en Groningen te vernoemen naar Bauke Mollema. Ze stellen daarover vragen aan de drie colleges. De uit Zuidhorn afkomstige coureur won zondag een Touretappe, maar het begon op de fietsroute naar Groningen.

De renner uit Zuidhorn ontdekte zijn krachten door de ritten naar zijn school, in Groningen. D66-Statenlid Geert Kamminga: ‘Mollema reed parallel aan de Friesestraatweg naar de stad, met de brug bij Nieuwklap als hindernis. In de volksmond heet deze col al de Mollemabult. Maar laten we deze kans grijpen om het hele tracé naar hem te vernoemen.’

De Provincie Groningen investeert fors in de fiets. De Fietsroute Plus van Groningen naar Zuidhorn werd al geopend door diezelfde Mollema. D66-raadslid Tom Rustebiel: ‘Momenteel is de aanleg van een nieuwe brug bij Nieuwklap bezig. De route is onder fijnproevers en wielerkenners alom bekend. Onder meer Holland Sport maakte er een prachtig portret van.’

Rustebiel vervolgt: ‘Door dagelijks naar school te fietsen ontdekte Mollema zijn enorme talent. En omdat topsport inspireert, hopen we dat het vernoemen van de Fietsroute Plus kinderen blijft verleiden om de fiets te pakken. Dat is gezond, duurzaam en voorkomt opstoppingen. En wie weet staat er dan weer een nieuwe Mollema op.’ Bauke Mollema is de eerste in Groningen geboren en getogen coureur die een etappe in de Tour de France wint.

Scooters van het fietspad

De gemeenteraad heeft in ruime meerderheid uitgesproken dat fietsers, voetgangers en scooters zoveel mogelijk gescheiden moeten worden. D66-raadslid Tom Rustebiel diende de motie in en daarin wordt het college opgeroepen om zonering in de binnenstad en scootervrije fietspaden te onderzoeken. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van D66, PvdA en GroenLinks voor schone lucht en veilige fietspaden  in vervulling.

Tom is ontzettend blij met de bijna raadsbrede steun. ‘Samen met PvdA en GroenLinks stelden we schriftelijke vragen, kwamen er rondvragen en dienden we moties in rond dit onderwerp. We zijn er letterlijk al jaren mee bezig. Vorige week heeft Den Haag gemeenten de vrijheid gegeven ook scooters met een blauw kenteken te verplaatsen naar de rijbaan. Dat gaat het college nu verkennen. Maar ook een andere maatregel waar wij ons met de andere twee partijen al jaren hard voor maken, zonering in de binnenstad, wordt nu serieus onderzocht.’

Fijnstof

De discussie kwam in een stroomversnelling naar aanleiding van GGD-onderzoek, waaruit bleek dat scooters 20 tot 2.700 keer meer fijnstof uitstoten dan een bestelbus. Tom: ‘Volgens alle experts is de gezondheid van de Stadjer en zeker de fietser in gevaar. En wie al een longaandoening heeft, kan er bijna zeker zijn van dat hij extra klachten krijgt door fijnstof. Daar komt nog eens bij dat de scooters in de drukste fietsstad van Nederland ook voor andere problematiek en veiligheidsissues zorgen.’

GGD, Politie, Scooterbelang, BOVAG, RAI, Gemeente Amsterdam en Fietsersbond lieten in een expertmeeting van de Groningse raad vorige maand al hun licht schijnen over de situatie. Tom: ‘We hebben als raad een erg zorgvuldig pad bewandeld in aanloop naar dit besluit. Onze fracties kregen ook steeds meer de wind in de zeilen door alle landelijke aandacht en steun uit vooral de medische hoek voor deze beslissing, die er ook gewoon echt moest komen.’

Motie scootervrije binnenstad en fietspaden

De scooter met het blauwe kenteken is uniek in Europa en is primair ontstaan als reactie op de fietsinfrastructuur, die in Nederland naar internationale standaard zijn weerga niet kent. Tom: ‘We kregen ook steeds vaker het gevoel dat we al die nieuwe fietspaden mede voor de scooter aan het aanleggen waren. Ik wil naast PvdA en GroenLinks ook de mede-indieners van de motie 100% Groningen, ChristenUnie, Stadspartij, Student en Stad en Partij voor de Dieren net als alle andere betrokken ontzettend danken!’

In de motie roept de gemeenteraad het college op de twee sporen van zonering en scooter op de rijbaan te onderzoeken, rekening houdende met verkeersveiligheid voor alle partijen, maar ook duidelijkheid en redelijkheid. Tom: ‘Ik hoop dat in het voorjaar terugkomt waarna we een definitief besluit kunnen nemen.’

Bescherming Waddenzee

Dinsdag werd het nieuwe coalitieakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd door D66, VVD, CDA en ChristenUnie. Dit akkoord moet de basis gaan vormen voor het regeringsbeleid van de komende vier jaar. In het akkoord staat het voornemen één beheerautoriteit voor de Waddenzee in te stellen. Deze wens stond op initiatief van D66 Groningen en Friesland ook in het verkiezingsprogramma van D66.

Tom Rustebiel, raadslid in Groningen, is erg blij met het voornemen in het coalitieakkoord: “D66 heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de kwetsbare kust- en onderwaternatuur, onder andere met de initiatiefnota Leve de zee en de online actie #prachtduinen. Ook is de partij tegen delfstoffenwinning in het Waddengebied. Waar het ontbrak was eenduidig natuurbeheer,  zowel qua planvorming als organisatie. Het is mooi dat er nu één beheerautoriteit wordt ingesteld.”

Van amendement naar beleid
Het amendement van Tom werd door vele D66-leden van de afdeling Groningen gesteund en mede-ingediend. Het landelijk congres van D66 nam de wijziging in de tekst over, waardoor het streven naar eenduidig en beter natuurbeheer van de Wadden opgenomen werd in het verkiezingsprogramma van D66. En nu is het zelfs terecht gekomen in het coalitieakkoord, waardoor het landelijk beleid gaat worden.

“Goed nieuws voor de Waddenzee natuurlijk. Maar ook mooi dat een amendement dat we tijdens een vergadering in een klein zaaltje in Groningen hebben besproken en ingediend, nu beleid wordt op het Binnenhof. Daar ben ik best trots op.“ glundert Tom. Ook op de Friese vergadering in Leeuwarden werd een soortgelijk amendement aangenomen. Daarnaast haalde het amendement van toenmalig regiovoorzitter en nu kamerlid Antje Diertens over een opkoopregeling bij mijnbouwschade het akkoord, nadat het Groningse ‘Eerste Kamerlid Henk Pijlman er al succesvol een motie over indiende.

Betere toekomst
Leden van D66 worden op allerlei manieren actief betrokken bij het vormgeven van beleid. Zo organiseert D66 Groningen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van november 2018 een reeks dialoogavonden over het nieuwe verkiezingsprogramma. Maar ook als niet-lid kun je meedenken in de verschillende platforms binnen de afdeling.

Herinrichting Binnenstad

De gemeenteraad stelde een aantal concrete plannen voor de herinrichting van de binnenstad vast. D66-raadslid Tom Rustebiel is enthousiast: ‘Groningen krijgt een groenere en ruimere binnenstad, met ruimte voor initiatieven van Stadjers.’

Tijdens zijn pleidooi in de raad haalde Tom het verkeerscirculatieplan aan. ‘Dat bestond vorige week precies veertig jaar. De manier waarop het is ingevoerd was niet fraai, maar visionair was het zeker. Vele steden volgden Groningen. Met het voorbeeld wilde ik aantonen hoe duurzaam goede plannen voor de binnenstad zijn. Die zijn er namelijk niet alleen voor nu, maar ook voor de volgende generatie. En zo moeten we ook naar de investeringen kijken.’

Ontmoeten
Na debat stelde de raad de lopende plannen van het uitvoeringsprogramma vast, waarvoor het college de complimenten kreeg als het gaat om het betrekken van Stadjers. De raad beslist later over de resterende plannen, die doorlopen tot in 2025 en een investering van zo’n 40 miljoen vragen. D66 hield woensdag een pleidooi voor het niet volledig invullen van de ruimte. Tom: ‘Je ziet bijvoorbeeld aan de trappen bij het oude Groninger Museum of die van het VVV-kantoor dat Stadjers vanzelf bezit nemen van de ruimte. Dat hoeft de gemeente niet dicht te regelen.’

Groen
Tom: ‘Het programma op hoofdlijnen laat zich omschrijven als meer groen en meer verblijfsruimte, maar minder verkeer en dus ook minder uitstoot. Dat kan D66 natuurlijk alleen maar toejuichen, ook omdat klimaatadaptatie juist in een stenen omgeving van belang is. Groningen krijgt een centrum waarin meerdere pleintjes gaan ontstaan. Sommige kunnen straks gebruikt worden voor terras, anderen moeten wat ons betreft een meer vrijblijvende functie krijgen. Wij zijn erg benieuwd naar de vervolgplannen, maar de onderliggende principes onderschrijven we van harte.’

Sociale ruimte
D66 is al langere tijd bezig om juist vanwege de schaarse ruimte er flexibeler mee om te gaan, om daar vervolgens inwoners en ondernemers meer regie over te geven. Denk aan pleidooien over leefstraten, minder parkeren aan de Diepenring of parkeerplaatsterrassen. Tom: ‘Het grote economische belang van onze binnenstad voor de hele regio is bekend, maar de sociale functie van ruimte wordt weleens onderschat. Stadjers hebben behoefte aan fysieke ontmoetingsplekken. Dat geldt voor winkelcentra zoals de Van Lenneplaan, maar ook voor de binnenstad. D66 blijft zich hard maken om sociale en fysieke functies te combineren.’