Bescherming Waddenzee

Dinsdag werd het nieuwe coalitieakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd door D66, VVD, CDA en ChristenUnie. Dit akkoord moet de basis gaan vormen voor het regeringsbeleid van de komende vier jaar. In het akkoord staat het voornemen één beheerautoriteit voor de Waddenzee in te stellen. Deze wens stond op initiatief van D66 Groningen en Friesland ook in het verkiezingsprogramma van D66.

Tom Rustebiel, raadslid in Groningen, is erg blij met het voornemen in het coalitieakkoord: “D66 heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de kwetsbare kust- en onderwaternatuur, onder andere met de initiatiefnota Leve de zee en de online actie #prachtduinen. Ook is de partij tegen delfstoffenwinning in het Waddengebied. Waar het ontbrak was eenduidig natuurbeheer,  zowel qua planvorming als organisatie. Het is mooi dat er nu één beheerautoriteit wordt ingesteld.”

Van amendement naar beleid
Het amendement van Tom werd door vele D66-leden van de afdeling Groningen gesteund en mede-ingediend. Het landelijk congres van D66 nam de wijziging in de tekst over, waardoor het streven naar eenduidig en beter natuurbeheer van de Wadden opgenomen werd in het verkiezingsprogramma van D66. En nu is het zelfs terecht gekomen in het coalitieakkoord, waardoor het landelijk beleid gaat worden.

“Goed nieuws voor de Waddenzee natuurlijk. Maar ook mooi dat een amendement dat we tijdens een vergadering in een klein zaaltje in Groningen hebben besproken en ingediend, nu beleid wordt op het Binnenhof. Daar ben ik best trots op.“ glundert Tom. Ook op de Friese vergadering in Leeuwarden werd een soortgelijk amendement aangenomen. Daarnaast haalde het amendement van toenmalig regiovoorzitter en nu kamerlid Antje Diertens over een opkoopregeling bij mijnbouwschade het akkoord, nadat het Groningse ‘Eerste Kamerlid Henk Pijlman er al succesvol een motie over indiende.

Betere toekomst
Leden van D66 worden op allerlei manieren actief betrokken bij het vormgeven van beleid. Zo organiseert D66 Groningen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van november 2018 een reeks dialoogavonden over het nieuwe verkiezingsprogramma. Maar ook als niet-lid kun je meedenken in de verschillende platforms binnen de afdeling.

Vergroening Stad

Vandaag besprak de gemeenteraad de visie voor een klimaatadaptieve gemeente. D66 vroeg via een motie om meer natuur, meer parken, groene daken, groene gevels en meer waterpartijen om de stad klimaatbestendig te maken. D66-raadslid Tom Rustebiel is dolblij met de uitwerking van zijn motie. ‘Alles wat we vroegen gaat gebeuren! Groningen wordt groener en klimaatbestendig. Van De Hoogte tot en met Corpus en van Hoogkerk tot en met Lewenborg: hier gaat iedereen van profiteren.’

D66 hield het pleidooi vorig jaar in april en diende de motie in. Vervolgens zette Tom het pleidooi in oktober kracht bij door te stellen dat Groningen koploper moet worden op het gebied van klimaatadaptatie. ‘Het VN-instituut voor klimaatadaptatie komt naar Groningen. Daar moeten we niet alleen trots op zijn, maar we moeten het ook aangrijpen om zelf de allerhoogste ambitie na te streven. Dat past perfect bij onze pleidooien over duurzaamheid in zijn algemeenheid, waar we juist in deze provincie de noodzaak daarvan letterlijk voelen.’

Bekijk hier het raadsvoorstel.

Diepenring wordt boulevard

Het Schuitendiep krijgt een mooie boulevard, ruimte voor recreatie én meer groen. Dat is de uitwerking van de D66-motie ‘Diepenring autovrij’ die de raad deze week besprak. Raadslid Tom Rustebiel, indiener van de motie, is zeer tevreden. ‘We zien dat de potentie van onze mooie grachtengordel zo veel beter benut wordt!’ 

Tom: ‘Onze grachten worden beter beleefbaar. De nieuwe ruimte geeft Stadjers en bezoekers meer adem en lucht. Het is belangrijk dat een stad plek heeft om ongedwongen te relaxen of een boekje te lezen. Dit sluit mooi aan op de nieuwe pleinen die de westelijke binnenstad krijgt.’

De motie ondersteunt de herinrichting van de binnenstad, waar meer verblijfsruimte voor recreatie en groen één van de kernpunten is. Tom: ‘Toen de plannen van de binnenstad gepresenteerd werden, zat een transformatie van de Diepenring er niet in. Via de motie nu gelukkig wel. D66 wil een ongedeelde binnenstad, van Westerhaven tot aan het Schuitendiep. En een groenere binnenstad, ook vanwege klimaatverandering.’

Tom: ‘In de meeste steden heeft het water een centrale plek in de stad, denk aan Utrecht, Delft of Amsterdam. Hier benutten we onze prachtige gracht vooral als parkeerplaats. Ik weet zeker, dat als de auto’s eenmaal geweken zijn, we net zo vreemd tegen kadeparkeren aankijken als nu tegen de parkeerplaats die de Vismarkt ooit was.’

De geschrapte parkeerplaatsen maken verlaagde kades bij Schuitendiep en Kattendiep mogelijk. In de motie riep D66 het college op zich vooral op het bezoekersparkeren te richten, omdat er voldoende parkeergarages zijn. Het college werkt oplossingen voor bewonersparkeerplekken verder uit, deze bespreekt de raad later.

Onderdeel van het besproken plan zijn ook een nieuwe Kattenbrug en 30km-zones op de Diepenring. In het vervolg van de herinrichting van de binnenstad hoopt Tom dat de Noorderhaven ook mee wordt genomen in het autovrij maken. ‘Dit is misschien wel de mooiste plek van de binnenstad. Als daar een paar parkeerplekken veranderen in verblijfsruimte, zou dat geweldig zijn voor Groningen. Zo verbinden we ook het Noorderplantsoen beter met het centrum.’