Groen en natuur

Bescherming Waddenzee in regeerakkoord

Dinsdag werd het nieuwe coalitieakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd door D66, VVD, CDA en ChristenUnie. Dit akkoord moet de basis gaan vormen voor het regeringsbeleid van de komende vier jaar. In het akkoord staat het voornemen één beheerautoriteit voor de Waddenzee in te stellen. Deze wens stond op initiatief van D66 Groningen en Friesland ook in het verkiezingsprogramma van D66.

Tom Rustebiel, raadslid in Groningen, is erg blij met het voornemen in het coalitieakkoord: “D66 heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de kwetsbare kust- en onderwaternatuur, onder andere met de initiatiefnota Leve de zee en de online actie #prachtduinen. Ook is de partij tegen delfstoffenwinning in het Waddengebied. Waar het ontbrak was eenduidig natuurbeheer,  zowel qua planvorming als organisatie. Het is mooi dat er nu één beheerautoriteit wordt ingesteld.”

Van amendement naar beleid
Het amendement van Tom werd door vele D66-leden van de afdeling Groningen gesteund en mede-ingediend. Het landelijk congres van D66 nam de wijziging in de tekst over, waardoor het streven naar eenduidig en beter natuurbeheer van de Wadden opgenomen werd in het verkiezingsprogramma van D66. En nu is het zelfs terecht gekomen in het coalitieakkoord, waardoor het landelijk beleid gaat worden.

“Goed nieuws voor de Waddenzee natuurlijk. Maar ook mooi dat een amendement dat we tijdens een vergadering in een klein zaaltje in Groningen hebben besproken en ingediend, nu beleid wordt op het Binnenhof. Daar ben ik best trots op.“ glundert Tom. Ook op de Friese vergadering in Leeuwarden werd een soortgelijk amendement aangenomen.